رزرو بولینگ به شرح زیر:

ست گیم یک نفره (10 دقیقه) : شنبه تا چهارشنبه 80 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 100 هزار تومان

ست گیم دو نفره (20 دقیقه) : شنبه تا چهارشنبه 160 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 200 هزار تومان

ست گیم سه نفره (30 دقیقه) : شنبه تا چهارشنبه 240 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 300 هزار تومان

ست گیم چهار نفره (40 دقیقه) : شنبه تا چهارشنبه 320 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 400 هزار تومان

رزرو بیلیارد به شرح زیر:

ست نیم ساعت : شنبه تا چهارشنبه 38 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 60 هزار تومان

ست یک ساعت : شنبه تا چهارشنبه 75 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 120 هزار تومان

ست یک ساعت و نیم : شنبه تا چهارشنبه 113 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 180 هزار تومان

ست دو ساعت : شنبه تا چهارشنبه 150 هزار تومان – پنجشنبه و جمعه 240 هزار تومان